WBE Aalten

Wildbeheereenheid

Contact

Secretaris
G.H. Wikkerink
Richterinkstraat 25
7122 ZA Aalten
e-mailadres:
secretaris.wbeaalten@hotmail.com
tel.: 0543-475948

Penningmeester
J.W. Beernink 
e-mailadres:
 

Ashampoo Snap 2017.03.06 09h26m45s 003

Ondanks de vele miljoenen euro’s die Rijk, provincies en goede doelen steken in weidevogelbeheer, het werk van boeren, grote terreinbeheerders en andere grondbezitters en de uren die vrijwilligers actief zijn om de weidevogels te beschermen, gaat het niet goed met de weidevogels in Nederland. Het aantal grutto’s is sinds 1960 bijvoorbeeld afgenomen van 120.000 broedparen naar 40.000 in 2011 en minder dan 30.000 broedparen in 2015. In dit tempo  is de grutto, onze nationale vogel, binnen 15 jaar beneden het bestaansminimum gekomen net als de kemphaan (-95%). Onderzoek laat zien dat hier veel oorzaken voor zijn aan te wijzen, waaronder: lage waterstanden, vroeg maaien, zware bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Deze factoren maken weidevogels kwetsbaar en sommige gebieden onleefbaar voor de dieren, maar er is meer aan de hand.

Klik hier om naar de website van het KJV te gaan.

Doden exoten en verwilderde dieren niet (meer) zonder meer toegestaan !

Het doden van exoten en verwilderde dieren met het geweer is volgens de minister van LNV alleen toegestaan wanneer de provincie daartoe een aanwijzing (art.67) heeft gedaan. Wanneer de provincie jachtaktehouders niet heeft aangewezen als categorie van personen die met behulp van het geweer exoten en verwilderde dieren mogen doden, zijn jagers in overtreding wanneer ze deze dieren doden.

Deze nieuwe uitleg van de wet is terug te vinden in antwoorden op Kamervragen en in een recente brief van het ministerie aan de KNJV. Deze uitleg betekent ineens een scherpe wijziging in de uitleg van de Flora-en faunawet voor wat betreft het gebruik van middelen ter bestrijding van exoten (bv. nijlgans) en verwilderde dieren (bv. verwilderde kat). Want tot op heden was de uitleg van het ministerie dat een jager met alle middelen die hij of zij legaal voorhanden heeft, deze soorten mocht doden. Volgens de huidige uitleg is bestrijding met het geweer nu enkel mogelijk indien dit expliciet in de aanwijzing genoemd wordt.

Het doden van o.a. nijlganzen met het geweer is zonder aanwijzing niet meer toegestaan. In de provincie Zeeland heeft de rechtbank Middelburg onlangs bepaald dat o.a. de Nijlgans niet op grond van artikel 67 Flora en faunawet aangewezen kon worden omdat volgens de rechter niet werd voldaan aan de voorwaarden die in dat artikel worden gesteld het vereist zijn van reële dreiging van schade aan de fauna.

De KNJV is verbaasd over deze ommezwaai. Om deze onwenselijke situatie op te heffen heeft de KNJV het ministerie van LNV geadviseerd om de Flora- en faunawet zodanig aan te passen, dat geweren ook zonder aanwijzing gebruikt kunnen worden gebruikt ter bestrijding van exoten en verwilderde dieren. Omdat een wetswijziging altijd tijd vergt, zou de minister in de tussentijd gebruik kunnen maken van artikel 75, lid 3 om landelijk een ontheffing te verlenen voor het gebruik van het geweer bij het bestrijden van exoten en verwilderde dieren. Overigens geeft de evaluatie van de natuurwetgeving aan (2) dat de minister van LNV in het wetstraject na de evaluatie voorstellen zal doen voor een meer transparante regeling van de exotenbestrijding.

Zolang de minister van LNV nog geen sluitende maatregelen heeft genomen adviseert de KNJV haar leden alleen die exoten en verwilderde dieren (met het geweer) te bestrijden waarvoor de provincie een aanwijzing heeft gedaan. (1) Over wetten van de natuur; Evaluatie van de natuurwetgeving. Bevindingen en beleidsconclusies. Ministerie van LNV, juli 2008

NB: De provincie Gelderland heeft geen aanwijzing gedaan.

       
   Organisatie   Informatie   Wildbeheer 
   Bestuur KNJV informatie
 Reewild
 Commissies FF wet nadere info  Vossen
 Agenda Doelstellingen
 Taken
 PR & voorlichting Kogelschieten WBE  Regio
 Projecten    Zorg