WBE Aalten

Wildbeheereenheid

Contact

Secretaris
G.H. Wikkerink
Richterinkstraat 25
7122 ZA Aalten
e-mailadres:
secretaris.wbeaalten@hotmail.com
tel.: 0543-475948

Penningmeester
J.W. Beernink 
e-mailadres:
 

De volgende rubrieken zijn hieronder te vinden:

*Jachttabel 2010
*Artikel over ontheffing vangkooien


Jachttabel 2010

Met dank aan de WBE-Gendringen Berg voor het gebruik maken van de door hen opgestelde jachttabel
Klik op Jachttabel


Vangkooien

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG


Datum 21 September 2009
Betreft Ontheffingen voor het gebruik van vangkooien (2009Z16103)


Geachte Voorzitter,

In antwoord op het verzoek van de Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 september 2009 deel ik u het volgende mee. Het verbod op het gebruik van niet-selectieve vangmiddelen bij het bemachtigen, vangen en doden van dieren is op 1 januari 2008 van kracht geworden. Tegelijkertijd hebben de Gedeputeerde Staten van de Provincies de bevoegdheid gekregen om ontheffing te verlenen van dit verbod. De ontheffingsmogelijkheden gelden in alle situaties waarin in gevolge de artikelen 65 tot en met 70 van de Flora- en faunawet beheer en schadebestrijding is toegestaan. Het gebruik van niet-selectieve vangmiddelen zoals vangkooien voor zwarte kraaien en kauwen is dus sinds 1 januari 2008 zonder ontheffing niet meer toegelaten.

In het Besluit beheer en schadebestrijding dieren staan op dit moment nog bepalingen die vrijstellingen bevatten voor het gebruik van bepaalde niet- selectieve vangmiddelen. Deze zijn in strijd met de gewijzigde wettelijke bepalingen en moeten worden aangepast. Het wijzigingsbesluit waarvan in mijn brief van 23 juni 2009 mededeling wordt gedaan, strekt daartoe. De strijdige bepalingen doen geen afbreuk aan de werking van het wettelijk verbod, omdat zij in lagere regelgeving staan.

In de Faunabeheerplannen is in het kader van de ontheffingsmogelijkheden nog niets geregeld. Dat is echter niet noodzakelijk voor het verlenen van een ontheffing van het genoemde verbod. Wel geldt daardoor een uitgebreidere motiveringseis voor het besluit tot verlenen van ontheffing.


DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

KRAAIENVANGKOOI WEER VERBODEN?
Door inwerkingtreding van de artikelen 15 a en 15 b van de Flora en faunawet op 1 januari 2008 is het gebruik van de alom bekende kraaienvangkooi van het laddertype, verboden. De Flora en faunawet voldeed niet aan de Europese regelgeving wat resulteerde in het feit dat Nederland werd veroordeeld door het Europese Hof omdat onze nationale wetgeving (nog steeds-) niet voorzag in het verbod op het gebruik van deze niet selectieve middelen.

NIEUWE ARTIKELEN.
De nieuw toegevoegde artikelen 15 a en 15 b verbieden het gebruik van alle middelen, installaties of methoden voor het massale of niet selectieve bemachtigen, vangen of doden van vogels en dieren. De strafbaarstelling van de artikelen 15 a en 15 b vinden we in artikel 1a onder 2 van de Wet op de Economische Delicten. Overtreding van de artikelen 15 a of 15 b is een misdrijf. Voor de vogels geldt dat het om beschermde vogels als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b moet gaan en voor dieren gaat het om beschermde dieren die onder de Habitatrichtlijn vallen.

BESCHERMDE VOGEL.
De zwarte kraai is aangewezen als een beschermde vogel als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder b van de Flora en faunawet. De Minister heeft de zwarte kraai echter op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst zodat de grondgebruiker bevoegd is om handelingen te verrichten, in afwijking van de bepalingen in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van de Flora en faunawet. Dit op de bij hem in gebruik zijn gronden en opstallen ter voorkoming van dreigende schade binnen de grenzen van het werkgebied van de Wildbeheereenheid waarin die gronden of opstallen zijn gelegen. De grondgebruiker kan zijn bevoegdheid, zoals hierboven omschreven, door anderen laten uitoefenen. Deze toestemming dient wel schriftelijk te zijn gegeven. Wat onder de schade moet worden verstaan staat in artikel 65 van de Flora en faunawet namelijk; - belangrijke schade aan gewassen, vee bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren, - schade aan de fauna.

STRIJDIGHEID IN WETGEVING.
De wet verbiedt dus het gebruik van middelen, installaties of methoden voor massale vangst van beschermde vogels en dieren. Het artikel 11 lid 2 en lid 3 van Besluit beheer en schadebestrijding dieren geven enerzijds het verbod om met een vangkooi buiten gebouwen te komen maar anderzijds een ontheffing van dit verbod, als de houder kan aantonen dat de vangkooi legaal gebruikt wordt krachtens de bevoegdheden genoemd in de artikelen 65 tot en met 70 van de Flora en faunawet. Door de plaatsing van de zwarte kraai op de landelijke vrijstellingslijst (art. 65) mag er dus gebruik worden gemaakt van de kraaienvangkooi. Wij constateren dus een tegenstrijdigheid in wetgeving! De wet verbiedt het gebruik, het Besluit staat het gebruik toe. Bij de wetswijziging heeft de wetgever vergeten om het Besluit beheer en schadebestrijding dieren ook direct aan te passen.

 

VRIJBRIEF VOOR GEBRUIK?
Geeft deze tegenstelling tussen wet en besluit nu een vrijbrief om dan toch maar gebruik te blijven maken van de kraaienvangkooi? Volgens mij niet. Er bestaat een groot risico, dat bij strafvervolging vanwege het gebruik van de vangkooi, de strafrechter de wet zal volgen. Immers de wet is een hogere regeling dan het besluit. En bij een veroordeling ligt er ook nog eens een intrekking van de jachtakte op de loer. De Minister geeft in haar antwoorden aan de Kamer aan, dat de kraaienvangkooi als een niet selectief middel moet worden beschouwd, zoals bedoelt in artikel 15 a van de Flora en faunawet. Maar de Minister wil het gebruik van deze vangkooi onder voorwaarden toch toestaan, maar dan via een ontheffing op grond van artikel 68 af te geven door de provincie. In de toekomst zal dit betekenen dat voor het gebruik van de kraaienvangkooi van het ladder type een ontheffing nodig is op grond van artikel 68 van de Flora en faunawet.

 

EFFECTIEF IN GEBRUIK.
Wij weten allemaal dat de kraaienvangkooi al in lengte van jaren een prachtig en effectief vangmiddel is geweest om een te grote kraaienstand te beperken, dit alles ten gunste van; - de wildstand (hazen) - tegengaan van wildschade - tegengaan van gaten pikken in ingepakt gras of hooi - tegengaan van schade aan fruit - de weidevogelstand. Inmiddels zijn de artikelen 15 a en 15 b toegevoegd aan de tekst van artikel 68. Wat we zien is dat de wetgever bezig is met een reparatie van haar wetgeving.

 

DISCUSSIE.
Wat volgens mij een interessante inhoudelijke en niet onbelangrijke discussie oplevert is de stelling: ‘valt de kraaienvangkooi eigenlijk wel onder het regime van de Bijlage IV onder a van de richtlijn 79/409/EEG’?. Het woord is aan jullie. We zullen op zoek moeten naar steekhoudende argumenten om aan te tonen dat deze vangkooi geen middel is die bestemd is voor de massale en niet- selectieve vangst van vogels. Is deze kooi met de standaard afmetingen wel eens geschikt is voor massavangst? Er kunnen er immers maar een beperkt aantal vogels mee gevangen worden. Door wat technische aanpassingen, specifiek ten behoeve van de zwarte kraai, kunnen kleinere vogels en dieren erin maar er ook weer uit. De bijvangst van roofvogels kan worden voorkomen dan wel aanzienlijk worden verminderd door geen aas te verstrekken. En als laatste is er natuurlijk de dagelijkse controle van de kooi. Eventueel toch ongewenste bijvangsten worden dan losgelaten en gevangen zwarte kraaien worden gedood.
Wij blijven de ontwikkelingen in deze discussie voor jullie volgen.

Willem Saris.
-------------------------------------------------------------------------------------
INFORMATIE OVER RINGEN VOOR LOKVOGELS.

Een kraai/kauw die als lokvogel wordt gebruikt moet een gefokt exemplaar zijn die is voorzien van een naadloos gesloten wettelijk voorgeschreven pootring.

Deze pootringen zijn te verkrijgen bij erkende rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties als bedoeld in artikel 102 van FFW.

Aangewezen en belast met de uitreiking van gesloten pootringen zijn; - Algemene Bond van Vogelhouders te Zutphen - Nederlandse Bond van Hoender, Dwerghoender, Sier- en Watervogelhouders te Utrecht - Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te Bergen op Zoom - Vereniging Aviornis International Nederland te Wijchen - Vereniging Belangenbehartiging Europese Cultuurvogel te Eindhoven. Zie voor de adressen het internet.

Ook is het mogelijk om een gefokt exemplaar uit het buitenland te verkrijgen. Die vogel moet ook dan voorzien zijn van een gesloten pootring afgegeven door een erkende organisatie van die Staat.

Bovenstaande is geregeld in de FFW en de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere merktekens.
-------------------------------------------------------------------------------------
LANDELIJKE VRIJSTELLINGSLIJST

Het Ministerie van LNV heeft onderzoek gedaan naar schade veroorzaakt door diverse dieren. Hieruit is gebleken dat een aantal soorten door heel Nederland heen, het hele jaar door schade veroorzaken. Deze soorten zijn op een landelijke vrijstellingslijst geplaatst en het betreft:
· Konijn
· Houtduif
· Vos
· Canadese gans
· Kraai
· Kauw
Dit betekent dat deze dieren het hele jaar door mogen worden gedood. Uiteraard dient er schriftelijke toestemming te zijn van de grondgebruiker, eveneens is de 40 ha-regeling van toepassing.

       
   Organisatie   Informatie   Wildbeheer 
   Bestuur KNJV informatie
 Reewild
 Commissies FF wet nadere info  Vossen
 Agenda Doelstellingen
 Taken
 PR & voorlichting Kogelschieten WBE  Regio
 Projecten    Zorg